Notices

back

Съобщение относно публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик".

1766

ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.27, ал.2 от Закона за обществените
поръчки, Ви, информирам, че Община Пазарджик, в качеството си на възложител, е
открила с Решение 3269 от 01.12.2014 г. процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет "Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията
на Община Пазарджик".

Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на дата 02.12.2014 г.

Настоящото съобщение има информативен характер.