Notices

back

Съобщение относно публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по градски автобусни линии съгласно утвърдена транспортна схема на Община Пазарджик"

1795

ДО                       

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки, Ви, информирам, че Община Пазарджик, в качеството си на възложител, е открила с Решение 3157 от 24.11.2014 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по градски автобусни линии съгласно утвърдена транспортна схема на Община Пазарджик".

Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на дата 24.11.2014 г.

Настоящото съобщение има информативен характер