Notices

back

Съобщение относно провеждане на открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000282 по КВС на с.Сбор, местност Сакарджа

1715

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 84/30.04.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:

1. На 17.06.2014 г.(вторник) от 11,00 часа в зала „Архитектурен съвет”, ет. 2 в сградата на Общината – гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000282 по КВС на с. Сбор, местност „Сакарджа”, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „Язовир”, с площ 46,251 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 11/04.11.2003 г.

         2. Документи за участие в процедурата се закупуват в Община Пазарджик на цена 120 лева с включен ДДС, платими в брой на гише “ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж в сградата на Община Пазарджик, всеки работен ден до 17,00 ч. на 16.06.2014 г. (включително).

         3. Депозитът за участие в процедурата е в размер 1400 /хиляда и четиристотин/ лева и се внася до 16.06.2014 г. (включително), по IBAN сметка: BG45UBBS80023300225210, BIG код на “Обединена Българска Банка” АД: UBBSBGSF.

         4. Основните права и задължения по концесията, условията за осъществяването й и видовете гаранции са определени с Решение 84/30.04.2014 г. на Общински съвет - Пазарджик.

         5. Обявлението за концесията е обнародвано в електронното издание на „Държавен вестник” под № 2 на 13.05.2014 г.

         6. Кандидатите представят заявленията за участие придружени от офертите до 17 ч. на 16.06.2014 г. на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на Общината - гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.

         7. Допълнителна информация може да се получи в стая 406 в сградата на Община Пазарджик или на телефон 034/402-266.