Notices

back

Съобщение относно открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеп

589