Notices

back

Съобщение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ” ООД, гр. Пазарджик, за експлоатация на „Площадка за съхраняване на опасни отпадъци“

1958

Съобщение

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ” ООД, гр. Пазарджик, за експлоатация на Площадка за съхраняване на опасни отпадъци“, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.5 от Приложение № 4 от ЗООС – „Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общ капацитет над 50 т, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.06.2013г. до 20.07.2013г. в:

  1. Сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, стая 709, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа.
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 14 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Ирина Станева – главен експерт, дирекция „ТСУ“ в Община Пазарджик, тел.: (034) 402 230