Notices

back

Съобщение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ИЛМА-Ил” ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре, община Пазарджик, за: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки“

2024

Съобщение на Община Пазарджик

 

На основание чл. 122 а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ИЛМА-Ил” ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре, община Пазарджик, за: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки“, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС - „Интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места за птици”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 14.03.2014 г. до 14.04.2014 г. в:

Сградата на община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, етаж 7, стая 709 от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа;

Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Ирина Станева – гл. експерт Екология, дирекция „Териториално и селищно устройство“, тел.: 034/402 230.