Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от ПИ 55155.20.19 в местност „Якуба” по КККР на землище гр. Пазарджик

175