Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ 55155.24.220, за който има обособен УПИ I-220-101 в местност „Баждар дъмга” по КККР землище гр.Пазарджик, общ. Пазарджик

543