Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност „Дуварски път” по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик

291