Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП „Боби” в ПИ 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ III-16, местност „Звъневица” по КККР землище с. Говедаре, общ. Пазар

436