Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛ 20 kV от нов стълб, местност „Юрията” по КККР землище с.Мало Конаре, общ.Пазарджик

476