Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност „Пясъците” по КККР землище Драгор

445