Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ XXIV-355 /ПИ с идент.55155.9.355/, м. „Бахче пара”, зем. на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик

221