Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала” в ПИ с идент.32010.40.143, м. Сай Кория, зем. с. Ивайло, общ. Пазарджик

479