Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП „Панагюрско шосе” до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ 32010.35.64, м. „Азмака”, по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик

538