Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ23457.5.677, местност „Татар Екин” по КККР землище с Драгор

603