Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП- Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.25, местност "Герена" по КККР на землище Огняново, Община Пазарджик

571