Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на пътен достъп, от път II-37 /Пазарджик-Панагюрище/ до ПИ 32010.35.48, местност „Азмака”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик

516