Notices

back

Съобщение относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура “Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 kV”, която ще се намира в ПИ с идентификатор 61371.515.259, с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик

132