Notices

back

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхраняване на ИУЕЕО, опасни и неопасни отпадъци”.

2148

С   ъ  о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхраняване на ИУЕЕО, опасни и неопасни отпадъци”.

 

Местонахождение: имоти с идентификатор 55155.508.411 и 55155.508.412, ул. „Заводска” №1, УПИ С и УПИ С1, кв.4 – индустриална зона по плана на гр. Пазарджик.

 

Възложител: „СТИЙЛ ИНТЕР ТРЕЙД” ООД, гр. София

         
 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.     

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /26.02.2013г. - 11.03.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ