Notices

back

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”

2088

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на дейността на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”.

 

Местонахождение: ж.п. гара – Стрелкова кабина № 3, кв. 520 от плана на гр. Пазарджик.

 

Възложител: „СТИЙЛ ИНТЕР ТРЕЙД” ООД, гр. София

           

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.     

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /26.02.2013г. - 11.03.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ