Notices

back

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали (ОЧЦМ)

2184

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение дейността на площадка за събиране, съхранение и търговия с черни и цветни метали (ОЧЦМ), с дейности по разкомплектоване и съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”.

 

Местонахождение: в ПИ № 132057, местност „Градището”, землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

Възложител: „МЕТАЛ ТРЕЙД – ЕКСПОРТ” ЕООД, ул. „Клокотница” №42, гр. Пазарджик

         

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.     

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /26.02.2013г. - 11.03.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ