Notices

back

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, приемане и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

1922


С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, приемане и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), приемане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)”.

Местонахождение: в ПИ № 203032, селскостопански двор в местност „Горни лозя”, землище на с. Говедаре, общ. Пазарджик.

 Възложител: „АСЕН МЕТАЛ 81” ЕООД, ул. „Двадесет и втора” №16, с. Говедаре, общ. Пазарджик

           

     Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.       

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /29.01.2013г. - 11.02.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ