Notices

back

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Хотел, ресторант, офис, плувен басейн и бензиностанция”.

2428

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Хотел, ресторант, офис, плувен басейн и бензиностанция”.

 

Местонахождение: в ПИ № 007031, местност „Сиклюка”, землище с. Синитево, общ. Пазарджик.

 

Възложител: НИКОЛАЙ СПАСОВ МОЛЛОВ, с.Синитево, общ.Пазарджик

        

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.     

  

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /26.02.2013г. - 11.03.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ