Notices

back

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на "ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ГРУБО ОЧИСТВАНЕ НА ВТОРИЧНА ХАРТИЯ (ВЕЛПАПЕ И СМЕСЕНА) С ПРОИЗХОД НЕОПАСЕН БИТОВ ОТПАДЪК”

1782

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./
Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на
„ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ГРУБО ОЧИСТВАНЕ НА ВТОРИЧНА ХАРТИЯ (ВЕЛПАПЕ И СМЕСЕНА) С ПРОИЗХОД НЕОПАСЕН БИТОВ ОТПАДЪК”
 
 
Местонахождение: на площадка собственост на „Екобулхард” ЕООД, землище на с. Главиница, общ. Пазарджик, П.К. 4409
 
Възложител: „ЕКОБУЛХАРД” ЕООД, с. Главиница, общ. Пазарджик.
 
 
         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”
 
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /11.11.2014 г. - 24.11.2014г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ