Notices

back

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” Местонахождение: в поземлен имот с № 55155.20.112, местност „Якуба” в землището на гр. Пазарджик.

2025

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ”

 

 

Местонахождение: в поземлен имот с № 55155.20.112, местност „Якуба” в землището на гр. Пазарджик.

 

Възложител: „ЛЮДОН ТРАНС” ЕООД, ул. „Ангел Кънчев” №5, район Средец,   гр. София.

 

 

        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /04.11.2014 г. - 17.11.2014г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ