Notices

back

Съобщение относно Инвестиционно предложение (ИП) „Рибарник" в имот с идентификатор 48876.18.27 в м. Черни могили по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

490