Notices

back

Съобщение относно инвестиционно предложение за „Създаване на 90 декара овощна градина – сливови дървета с напоителна система за капково напояване”.

2014

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

„Създаване на 90 декара овощна градина – сливови дървета с напоителна система за капково напояване”.

Местонахождение: ПИ 017182, местност „Трънака”, землище на с. Черногорово, общ. Пазарджик.

Възложител: ЗП Стоян Харалампиев Пелнезов, ул. „Шеста” №28, с. Черногорово

 
 

                Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.       

  

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /09.07.2013 г. - 23.07.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ