Notices

back

Съобщение относно инвестиционно предложение за „Изграждане на градински център и офис”.

2347

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

„Изграждане на градински център и офис”.

Местонахождение: част от ПИ 045001, местност „Млечока”, землище на с. Братаница, общ. Пазарджик.

Възложител: ЗП Петя Димитрова Нановска, ул. „Христо Ценов” №9, гр. София

 
 

                Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.       

                                                                                                           

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /09.07.2013 г. - 23.07.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ