Notices

back

Съобщение относно инвестиционно предложение „Временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС”.

2151

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Инвестиционно предложение „Временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС”.

Местонахождение: в поземлени имоти № 023004 и 023038, местност „Меселим Пере”, землище на с. Мокрище, общ. Пазарджик

 

Възложител: „АВТОДЕН” ЕООД, ул. „Н. Петринин” №45, гр. Пазарджик

          

Инвестиционното предложение представлява разширение на съществуваща площадка / ПИ № 023031, представляващ УПИ II 31/, на която се извършват дейности, свързани с приемане и разкомплектоване на Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Към съществуващата площадка ще се добави съседен поземлен имот 023038, представляващ УПИ V-38 с площ 3.00 дка, в местност „Меселим пере“ в землището на с. Мокрище.

  

Предоставената в Община Пазарджик документация по цитираното по-горе инвестиционно предложение е на разположение за обществен достъп.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /19.12.2012г.-03.01.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230