Notices

back

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ПОПАДАЩИ В ЧАСТ ОТ ТРАСЕТО НА ЗАПАДЕН ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ПЪРВИ ЕТАП В УЧАСТЪКА МЕЖДУ БУЛ. “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” И УЛ. “ЛЮБЕН БОЯНОВ” ГРАД ПАЗАРДЖИК

2277

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ПОПАДАЩИ В ЧАСТ ОТ ТРАСЕТО НА ЗАПАДЕН ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ПЪРВИ ЕТАП В УЧАСТЪКА МЕЖДУ БУЛ. “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” И УЛ. “ЛЮБЕН БОЯНОВ” ГРАД ПАЗАРДЖИК

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имоти, които попадат в част от трасето на западен околовръстен път – първи етап в участъка между бул. “Александър Стамболийски” и ул. “Любен Боянов” град Пазарджик за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

     №

на имота

Предназ-начение

съобразно ПУП

 

Вид

на

имот

Местона-хождение

Размер в

кв.м.

Собственици на имота

Размер на         дължимото обезщетение в лв.

част от ПИ

55155.8.100

Около-

връстен

път

друг вид

нива

 

местност “Зайкови мандри”

1199

Христина Тодорова Касабова

747,58

част от ПИ

55155.8.101

Около-

връстен

път

друг вид

нива

местност “Зайкови мандри”

1800

Надежда Петрова Чипчакова, Даниела Петрова Загорчева, Олга Игнатова Ласева, Катерина Иванова Загорчева

1 122,30

част от ПИ

55155.8.102

Около-

връстен

път

друг вид

нива

местност “Зайкови мандри”

2000

Димитър Ангелов Иванов

1 271,94

част от ПИ

55155.8.104

Около-

връстен

път

друг вид

нива

местност “Зайкови мандри”

47

“Водгео”ЕООД–Иван Мечков

29,30

55155.9.228

Около-

връстен

път

друг вид

производ-

ствен, складов

обект

местност “Бахче пара”

585

“Тополница” ООД

17 800,00

55155.9.227

Около-

връстен

път

друг вид

производ-

ствен, складов

обект

местност “Бахче пара”

598

“Тополница” ООД

18 100,00

55155.9.226

Около-

връстен

път

друг вид

производ-

ствен, складов

обект

местност “Бахче пара”

574

“Тополница” ООД

17 400,00

55155.9.225

Около-

връстен

път

друг вид

производ-

ствен, складов

обект

местност “Бахче пара”

575

“Тополница” ООД

17 400,00

част от ПИ

55155.9.41

Около-

връстен

път

друг вид

нива

местност “Бахче пара”

18

Лазар Атанасов Бояджиев

     11,22

част от ПИ

55155.9.249

Около-

връстен

път

търговски обект, комплекс

местност “Бахче пара”

84

“КРЕЗ” ЕООД

1 900,00

част от ПИ

55155.9.250

Около-

връстен

път

търговски

обект,

комплекс

местност “Бахче пара”

170

“КРЕЗ” ЕООД

3 900,00

част от ПИ

55155.9.251

Около-

връстен

път

друг вид

нива

местност “Бахче пара”

263

Петя Михайлова Илиева,

Велчо Михайлов Михайлов

   163,98

част от ПИ

55155.9.252

Около-

връстен

път

нива

местност “Бахче пара”

297

“РИФ 2003” ЕООД - София

   185,18

част от ПИ

55155.9.246

Около-

връстен

път

друг вид

нива

местност “Бахче пара”

398

“РИФ 2003” ЕООД - София

   248,15

част от ПИ

55155.9.245

Около-

връстен

път

Хранително-вкусова

промишле-ност

местност “Бахче пара”

92

“РИФ 2003” ЕООД - София

   2 400,00