Notices

back

Обявление за предстоящо отчуждаване на части от поземлени имоти пл.№№ 219 и 470, частна собственост, попадащи в улица между кв. 17 и 18, по плана на село Дебращица

2168

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ  ПЛ. №№ 219 И 470, ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ПОПАДАЩИ В УЛИЦА МЕЖДУ КВ. 17 И 78, ПО ПЛАНА НА СЕЛО ДЕБРАЩИЦА

 

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на части от имоти, които попадат в улица между квартали 17 и 78 по плана на с.Дебращица, Община Пазарджик, област Пазарджик за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

 

№ на имота

Вид на имота

Местона-

хождение

Размер в кв.м.

 Собственици на имота

Размер на дължимото обезщетение в лв.

част от    имот

219

дворно      място

      кв. 78

 

65

Георги Николов Цанков и

Иван Николов Цанков

 

1 300

 

част от

имот

470

дворно      място

 кв. 17

 

320

 

Петър Георгиев Малинов и

Галя Петрова Шиякова

 

6 820