Notices

back

Обявление относно Заповед №798/07.04.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик на основание чл. 91, ал. 1 от АПК е оттеглена Заповед №775/04.04.2014 г., с която е насрочен за 08.05.2014 г. от 11.30 ч. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим

1932

С настоящото обявление се уведомяват заинтересованите, че със Заповед №798/07.04.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик на основание чл. 91, ал. 1 от АПК е оттеглена Заповед №775/04.04.2014 г., с която е насрочен за 08.05.2014 г. от 11.30 ч. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.508.748, с площ 9 770 кв.м., (девет хиляди седемстотин и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, ведно с построените през 1974 г. в него:

- сграда (плувен басейн) с идентификатор 55155.508.748.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.748. Застроена площ 1 234 кв.м. (хиляда двеста тридесет и четири кв.м.), брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда.

- сграда (плувен басейн - "Балона") с идентификатор 55155.508.748.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.748. Застроена площ 397 кв.м. (триста деветдесет и седем кв.м.), брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда.

- сграда (съблекални) с идентификатор 55155.508.748.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.748. Застроена площ 503 кв.м. (петстотин и три кв.м.), масивна конструкция, брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда.

- сграда (помпена станция) с идентификатор 55155.508.748.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.748. Застроена площ 14 кв.м. (четиринадесет кв.м.), масивна конструкция, брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда, актувани с акт за частна общинска собственост №3291/13.01.2014 г., вписан в ДВ. Вх. рег. под № 212/17.01.2014 г., том 1, №132 в Агенцията по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик.

Обявлението за насрочената продажба е било публикувано във в-к “Пазарджишка Марица” в бр. 68 /3095/ от 07.04. 2014 г.