Notices

back

Обявление относно реализиране на проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП РЧР - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 –„Алтернативи”

2034

Агенция за социално подпомагане Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

О Б Я В Л Е Н И Е


 

Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП РЧР - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 –„Алтернативи”,

Обявявам едно място за длъжността „сътрудник” в екипа за управление на проекта на общинско ниво.

1. Условия за участие: Лицата-кандидати да са в трудоспособна възраст; със завършено средно образование; да не са служители на Община Пазарджик и да не работят по други европейски проекти (на трудов договор и/или по договор за услуга); да имат опит в реализирането на европейски проекти – минимум 9 месеца.

2. Необходими документи: В срок до 17,00 часа на 18.07.2013 г., в стая 807, ет. 8 в Община Пазарджик, кандидатите трябва да представят в запечатан плик следните документи: копие на диплома за завършено средно образование, автобиография по Европейски стандарт  и заявление (свободен текст).

3. Дата и час на провеждане на събеседването:

На 19.07.2013 г от 10,00 часа ще се проведе събеседване с кандидатите от Комисия назначена, съгласно Заповед № 1651 от  09.07.2013 година.

Със спечелилия кандидат ще бъде сключен трудов или граждански договор до 80 часа месечна авгажираност.

 

За справки: тел 034/402-356 – Ива Забуртова или на място в стая 807.

Инвестира във вашето бъдеще!