Notices

back

Обявление относно разрешение изработването на: Пудробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП –ПП) за обект на техническата инфраструктура – “Нов присъединителен електропровод 220 kV”- въздушна линия, за присъединяване на бъдеща електрическа подстанция

384