Notices

back

Обявление относно постъпило искане от Йорданка Асенова Дамянова за замяна на ПИ № 104011 по КВС на з-ще с. Ал. Константиново, местност „Възстановими граници”

2079

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост, Община Пазарджик обявява, че е постъпило искане от Йорданка Асенова Дамянова за замяна на ПИ № 104011 по КВС на з-ще с. Ал. Константиново, местност „Възстановими граници” – частна собственост на Йорданка Асенова Дамянова между наследници на Асен Петров Овчаров и Люба Трендафилова Овчарова, с ПИ № 104008 по КВС на з-ще с. Ал. Константиново, местност „Възстановими граници” – частна собственост на Община Пазарджик.

Община Пазарджик е извършила проверка на място при което е констатирано, че североизточната част от имота на г-жа Дамянова попада в общинска инфраструктура – част от асфалтиран път /кръгово обръщало/ находящо се източно от ІV-то класен път -общинска собственост между    с. Ал. Константиново и с. Црънча.

Считайки направеното искане за целесъобразно и полжителното становище на началника на Общинска служба по Земеделие-Пазарджик, Община Пазарджик е направила предложение да Общински съвет-Паарджик за вземане на Решение за осъществяване на исканата замяна.