Notices

back

Обявление относно подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Пазарджик и Защитено жилище в с. Звъничево

3464

ОБ Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Пазарджик в качеството си на бенефициент по проект „ШАНС” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.12, ще осъществи подбор на персонал за Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Пазарджик и Защитено жилище в с. Звъничево, както следва:


1. За ЦНСТ - Пазарджик

1.1.Ръководител – един;

1.2.Специални педагози – 3 бр.

1.3. Хигиенисти – 3 бр;

1.4. Медицински сестри – 12 бр;

1.5.Касиер-домакин – 1 бр;

1.6.Социален работник – 3 бр;

1.7. Детегледачи – 12 бр;

1.8. Психолог – 1 бр;

1.9. Шофьор-снабдител – 1 бр;

1.10. Огняр-поддръжка – 1 бр;

2. За Защитено жилище – с. Звъничево

2.1.Ръководител / соц. работник – един;

2.2.Социален работник – 2 бр.

2.3. Педагог / психолог – 2 бр;

Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

1. За ЦНСТ - Пазарджик

1.1.Ръководител – висше образование, “бакалавър”;

1.2.Специални педагози – висше образование, “бакалавър”;

1.3. Хигиенисти – средно образование;

1.4. Медицински сестри – медицинско образование;

1.5.Касиер-домакин – средно образование;

1.6.Социален работник – средно образование;

1.7. Детегледачи – средно образование;

1.8. Психолог – висше образование, “магистър”;

1.9. Шофьор-снабдител – средно образование, шофьорска книжка;

1.10. Огняр-поддръжка – средно образование; удостоверение за придобита квалификация;

2. За Защитено жилище – с. Звъничево

2.1.Ръководител / соц. работник – висше образование;

2.2.Социален работник – средно образование.

2.3. Педагог / психолог – висше образование, специалност “Педагогика” или “Психология”.

 1. Опит при изпълнение на проекти – предимство.


Специфични изисквания:

 1. Работа с компютър – задължителена за управител; касиер-домакин, психолог, специален педагог и социален работник.
 2. Шофьорска книжка – задължителна за касиер-домакин и шофьор-снабдител.
 3. Удостоверение за придобита квалификация – задължителна за огняр-поддръжка.
 4. Опит при работа в екип.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”ШАНС”, съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.


ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец.
 • CV - свободен текст .
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит         (трудова книжка).

 

         2.Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише “Деловодство”, за проект ”ШАНС” в срок до 17.00 часа на 22.04.2014г., за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.12.[1]

         3.Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик.

         4.Подборът протича в два етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 

            До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Пазарджик до 25.04.2014г.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 5 (пет) дневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати.


III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

            Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр. Пазарджик и Защитено жилище – с. Звъничево.[1] Не по-малко от 10 календарни дни от датата на публикуване на обявлението.

Инвестира във вашето бъдеще!