Notices

back

Обявление относно одобряване плана на новообразуваните имоти в зоната по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Дебръщица

691