Notices

back

Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция ” за лица със зрителни увреждания в гр. Пазарджик, като общинска дейност

1908

О Б Я В Л Е Н И Е

            На основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37 ал. 1 и ал. 2 от ППЗСП, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 825 / 09.04.2014 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция ” за лица със зрителни увреждания в гр. Пазарджик, като общинска дейност, както следва:

1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство и регистрирани в Агенцията за социално подпомагане.

2. Изисквания към кандидатите:

            Да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга “ЦСРИ"; наличие на работен капацитет;наличие на организационен капацитет; Социалната услуга „ ЦСРИ” да се предоставя в сграда общинска собственост, находяща се в гр. Пазарджик.

3. Характеристика и специфика .”Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица със зрителни увреждания е социална услуга в общността, общинска дейност. Тя осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието на възрастните хора с увреждания среда, с цел социалната им адаптация и интеграция. Целева група: мъже и жени над 18 години със зрителни увреждания, самотно живеещи или без подкрепа на близки и роднини,които ще ползват дневна грижа с подкрепата на професионалисти/социална и физическа рехабилитация и психологична помощ/, за да преодолеят изолацията и се адаптират в обществото. В индивидуални и групови занимания да се развиват техните възможности, съобразно потенциала на всеки от клиентите. Максималният капацитет на Центъра е 20 места, численост на персонала е определена съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ЦСРИ. Договорът за възлагане на услугата се сключва за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, най-късно до 16.05.2014 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса:

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 23.05.2014 година.

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица със зрителни увреждания, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция “Социални дейности”.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 26.05.2014 год. от 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2 (Кметска зала), в присъствието на кандидатите.

Допълнителна информация на тел. 034/402-356, ет. 9, стая 907.