Notices

back

Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за хора с психични проблеми в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност

1804

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 2932/03.11.2014 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за хора с психични проблеми в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност, както следва:
 
         1. Условия за участие:
В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.
       2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет; наличие на определен финансов ресурс, с който кандидатът ще участва като собствен принос при предоставяне на услугата (финансово участие на кандидата).
       3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга: услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за хора с психични проблеми е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. Тя осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието на хора с психични проблеми среда, с цел социалната им адаптация и интеграция. Капацитетът на услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми е 32 места и численост на персонала до 9 щатни бройки. В ЦСРИ се настаняват мъже и жени над 18 години с психични проблеми, самотно живеещи или без подкрепа на близки и роднини, които ще ползват дневна грижа с подкрепата на професионалисти /социална и психологична помощ/, за да преодолеят изолацията и се адаптират в обществото.
Договорът за възлагане на услугата ще се сключи за срок от 7 (седем) години.
4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, най-късно до 05.12.2014г. включително, в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.
5. Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 15.12.2014 г., в запечатан непрозрачен плик в един оригинален екземпляр и едно копие. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в „Център за информация и услуги на гражданите”, гише „Деловодство” на Община Пазарджик за Дирекция”Социални дейности”, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.
Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 19.12.2014 год. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала).
Допълнителна информация на тел. 034/402-356, ет. 9, стая 907.