Notices

back

Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в с.Звъничево, общ. Пазарджик

2345

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18 а, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.37 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 861/11.04.2014 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в с.Звъничево, общ. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност, както следва:

 

1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет; наличие на определен финансов ресурс, с който кандидатът ще участва като собствен принос при предоставяне на услугата (финансово участие на кандидата).

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга: Дневен център за възрастни хора с увреждания” е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. Тя осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието на възрастните хора с увреждания среда, с цел социалната им адаптация и интеграция. Капацитет на Дневния център за възрастни хора с увреждания е 30 места, численост на персонала 12 щатни бройки. В ДЦВХУ се настаняват мъже и жени над 18 години с физически увреждания, самотно живеещи или без подкрепа на близки и роднини, които ще ползват дневна грижа с подкрепата на професионалисти/социална и физическа рехабилитация и психологична помощ/, за да преодолеят изолацията и се адаптират в обществото. В индивидуални и групови занимания да се развиват техните възможности, съобразно потенциала на всеки от клиентите. Договорът за възлагане на услугата ще се сключи за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, най-късно до най-късно до 06.06.2014г. включително, в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Деловодство”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса: Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 13.06.2014 г., в запечатан непрозрачен плик в един оригинален екземпляр и едно копие. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в „Център за информация и услуги на гражданите”, гише „Деловодство” на Община Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 16.06.2014 год. от 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала).

Допълнителна информация на тел. 034/402-356, ет. 9, стая 907.