Notices

back

Обявление относно конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга „Център за обществена подкрепа” и „Звено майка и бебе“- гр. Пазарджик, ул .Александър Стамболийски „ № 48

516