Notices

back

Обявление относно допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-39 /поземлен имот с идентификатор 55155.505.39 по КККР/ в кв.453 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик

683