Notices

back

Обява относно публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от Община Пазарджик пакет акции, включващ 10 055 (десет хиляди и петдесет и пет) броя поименни акции, всяка една от тях с номинал от 100 лева, представляващи общо 77,99% от капитала

1779

О Б Я В А

                  

         Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за търговене и конкурсите и във връзка с Решение №99 от 30 май 2013 година, взето с Протокол №7 на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:

         1. Ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от Община Пазарджик пакет акции, включващ 10 055 (десет хиляди и петдесет и пет) броя поименни акции, всяка една от тях с номинал от 100 лева, представляващи общо 77,99% от капитала на „Пазар на производителя - Пазарджик” АД – с. Огняново, ЕИК 112516812, в сградата на Oбщина Пазарджик, находяща се в гр. Пазарджик, на бул. “България” №2, ет.2, в „Заседателна зала”, от 11.00 часа на 19.07.2013 г. (35-тия ден от датата на обнародване на Решение №99 от 30.05.2013 г. в „Държавен вестник”).

         2. Начална тръжна цена – 1 600 000 лева (един милиона и шестстотин хиляди лева).

         3. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически и юридически лица, закупили тръжна документация. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга няма.

         4. Срокът за оглед на активите на „Пазар на производителя - Пазарджик” АД – с. Огняново е до 17.00 часа на 16.07.2013 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение №99 от 30.05.2013 г. в „Държавен вестник”).

         5. Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) може да се закупи на гише „ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящо се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, до 17.00 часа на 04.07.2013 г. (20-тия ден от датата на обнародването на Решение №99 от 30.05.2013 г. в „Държавен вестник”). Цената на документацията е 500,00 лева (петстотин лева), платими в брой.

         6. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 ч. на 16.07.2013 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение №99 от 30.05.2013 г. в „Държавен вестник”). Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на 13-я етаж в сградата на общинска администрация в гр. Пазарджик, бул. “България” №2.

         7. Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване е в размер 1 300 000,00 лева (един милион и триста хиляди лева), която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 16.07.2013 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение №99 от 30.05.2013 г. в „Държавен вестник”).

         8. Решение №99 от 30.05.2013 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №7 е обнародвано в ДВ бр.52 от 14.06.2013 г.

         9. За справки – стая 406 и 411, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266, 034 402220.