Notices

back

Обява относно публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от община Пазарджик пакет акции

2175

Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, чл.2, ал.1, т. 1 от Наредба за търговене и конкурсите и във връзка с Решение № 226 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:

         1. Ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от община Пазарджик пакет акции, включващ 10 055 (десет хиляди и петдесет и пет) броя поименни акции, всяка една от тях с номинал от 100 лева, представляващи общо 77,99 % от капитала на „Пазар на производителя - Пазарджик” АД – с. Огняново, ЕИК 112516812, в сградата на община Пазарджик, находяща се в гр. Пазарджик, на бул. “България” № 2, ет. 2, в „Заседателна зала”, от 11.00 часа на 11.01.2013 г. (35-тия ден от датата на обнародване на Решение № 226 от 29.11.2012 г. в „Държавен вестник”).

         2. Начална тръжна цена – 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева.

         3. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически и юридически лица, закупили тръжна документация. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга няма.

         4. Срокът за оглед на активите на „Пазар на производителя - Пазарджик” АД – с. Огняново е до 17.00 часа на 08.01.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение 226 от 29.11.2012 г. в „Държавен вестник”).

         5. Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) може да се закупи на гише „ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящо се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 27.12.2012 г. (20-тия ден от датата на обнародването на Решение 226 от 29.11.2012 г. в „Държавен вестник”). Цената на документацията е 500,00 (петстотин) лева, платими в брой.

         6. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 ч. на 08.01.2013 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение 226 от 29.11.2012 г. в „Държавен вестник”). Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на 13-я етаж в сградата на общинска администрация в гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.

         7. Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване е в размер 1 600 000,00 (един милион и шестстотин хиляди) лева, която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 08.01.2013 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение 226 от 29.11.2012 г. в „Държавен вестник”).

         8. Решение 226 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 15 е обнародвано в ДВ бр. 97 от 07.12.2012 г.

         9. За справки – стая 406 и 411, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266, 034 402220.