Jobs

back

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Финансов контрольор” – 1 /една/ щатна бройка към Община Пазарджик

290