Jobs

back

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

267