Jobs

back

СЪОБЩЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА МЕСНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩИСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /МКБППМН/ В ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

338