Jobs

back

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ - ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

1132