Jobs

back

Обявление относно конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър,регулация и вертикално планиране”, дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

3161